Dekan

imam mahdi2

imam mahdi2

Dr. Imam Mahdi, M.H  kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  IAIN Bengkulu ke-6. Bebarapa karya ilmiah tentang Ilmu Hukum Tata Negara  yang telah diciptakan sebagai sumbangan yang tak ternilai untuk dunia Hukum Tata Negara  di  Indonesia, juga banyak mengikuti kegiatan kemasayaratan dan berkaitan dengan profesi sebagai dosen seperti aktif di APHTN-HAN, ISHI, ICMI, MUI dan NU, LKBH dan sebagainya. Berikut ini secara singkat disajikan Profil Dr. Imam Mahdi, SH., M.H

Nama                            : Dr. Imam Mahdi, SH., MH.

NIP                                : 19650307198903 1 005

Pangkat/Jabatan           : Penata Tk. I (IV/d) / Lektor Kepala

Tempat/Tgl. Lahir          : Pajar Bulan, 07-03-1965

Tempat Tugas               : Dosen Tetap Prodi HTN (Siyasah) PPs. IAIN Bengkulu.

Jabatan                         : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bengkulu

Alamat                           : Jl. Sumur Dewa III, Selebar Kota Bengkulu.

Kontak                          : Telp. 0736-5512586, HP. 08153913735, 081282881926

Email.                            : i.mahdi15@yahoo.co.id

Website blog           : http://imammahdinew.blogspot.co.id
Tulisan                : http://www.savap.org.pk/journals/ARInt./Vol.6(3)/2015(6.3-39).pdf